ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีศึกษา 2563

ด้วยทางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเ…

ประกาศรับสมัคร สมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เพื่อรับคำปรึกษา รับข้อมูลข่าวสารการเขียนแผน…

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยทางงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เผ…

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วย…

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 28…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธา…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart