ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิชาชีพเกษตรยุคใหม่ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ”

ปรัชญาของสถานศึกษา

สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

อัตลักษณ์

    อดทน มุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน

พันธกิจ

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและความชำนาญด้านวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
พันธกิจที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 6 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนดกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ องค์กร ภาครัฐ เอกชน
กลยุทธ์ที่ 7 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 9 ให้บริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ 15 วิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน และพัฒนาอาชีพ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart