วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

         เรามุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัย "สำนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ" มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้ มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
         “สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
         ”อดทด มุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน”
      “เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิชาชีพเกษตรยุคใหม่ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ”

ผลงานและรางวัลแห่งความสำเร็จ
9 +
นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
10 K
ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2566
9 +
บุคลากรทางการศึกษา
9 K

"เพิ่มทักษะการเรียนรู้ สู่เส้นทางอาชีพ"

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart