วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

"วษท.ตรัง" มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัย "สำนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ" มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้ มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

“สำนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ”

“สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

”อดทด มุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน”

“เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิชาชีพเกษตรยุคใหม่ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ”

0 +
ผลงานและรางวัลแห่งความสำเร็จ
0 K
นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
0 K
ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2565
0 +
บุคลากรทางการศึกษา

"เพิ่มทักษะการเรียนรู้ สู่เส้นทางอาชีพ"

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                          ตามที่ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา...

อ่านต่อเพิ่มเติม>>

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

                                         ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเ...

อ่านต่อเพิ่มเติม>>

ประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคา...

อ่านต่อเพิ่มเติม>>

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart