กิจกรรมเสริมหลักสูตร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ระเบียบการจัดการศึกษาและวัดผลประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 1. การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

 1. การวัดผลการประเมินผล

การประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรฯ หมวด 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 21 (4) ดังนี้

นักเรียน-นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครบ 5 ภาคเรียน ในระดับ ปวช. และครบ 3 ภาคเรียน ในระดับ ปวส. โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม

หากนักเรียน-นักศึกษา มีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป

เมื่อนักเรียน-นักศึกษา ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” หากนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย

ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนนักศึกษาผู้นั้นไม่ได้ร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือว่ามีผลตามความในข้อ 21 (4)

(หมายเหตุ : การนับจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรณีที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือมอบหมายหน้าที่ที่สอดคล้องกับกิจกรรมใด ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา นอกเหนือจาก เวลาเรียนที่กำหนดให้นับเป็นคาบการร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาด้วย)

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

เรื่อง  เกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษ

………………………………….

โดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จึงได้กำหนดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษา และจัดทำเกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียนไว้ดังนี้

ข้อ 1  กิจกรรมหลัก

 • กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จะต้องเรียนและผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
 • กิจกรรม อกท. นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1, ปวส.2 จะต้องผ่านกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)

ข้อ 2  กิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษา

 • กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง
 • กิจกรรมเข้าแถว นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการร่วมกิจกรรมการเข้าแถว และชักธงชาติในหนึ่งภาคเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเวลาทั้งหมด
 • กิจกรรมภายในสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี จะต้องผ่านการร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นภายในหนึ่งภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนกิจกรรมทั้งหมด
 • กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี จะต้องผ่านการร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาตามนโยบายของสถานศึกษา ในหนึ่งภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนกิจกรรมทั้งหมด

ข้อ 3  เกณฑ์การประเมินการผ่าน (ผ) และไม่ผ่าน (มผ.) ของนักเรียนนักศึกษาในหนึ่งภาคเรียน

 • การผ่าน (ผ) กิจกรรม

1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จะต้องผ่านการเรียนวิชากิจกรรม

ลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมเข้าแถว  กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษา จึงจะถือว่า ผ่าน (ผ) กิจกรรม

 • นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2

ต้องผ่านการร่วมกิจกรรม อกท. กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าแถว  กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรมหลักและกิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษา จึงจะถือว่าผ่าน (ผ) กิจกรรม

 • การไม่ผ่าน (มผ.) กิจกรรม

2.1  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  ไม่ผ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมหลักและกิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษาตามที่กำหนดในหนึ่งภาคเรียน

2.2  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2   ไม่ผ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมหลัก และกิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหนึ่งภาคเรียน

ข้อ 4  การซ่อมเสริมกิจกรรมในระหว่างเรียน

(1)  นักเรียนนักศึกษาสามารถไปติดต่อขอซ่อมเสริมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งกับครูผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ตามวัน เวลา ที่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ประกาศแจ้งรายชื่อให้ทราบเป็นครั้งคราวไป ก่อนประกาศผลการประเมินผลกิจกรรมของสถานศึกษา

(2)  นักเรียนนักศึกษาต้องซ่อมเสริมกิจกรรม  โดยการบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 3 เท่า ของจำนวนเวลาที่ขาดการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ หรืออยู่ดุลยพินิจของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น

ข้อ 5  การแก้ มผ. กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

(1)  เขียนคำร้องขอลงทะเบียนแก้ มผ. กิจกรรม โดยผ่านการเห็นชอบของ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาไม่ผ่าน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาตามลำดับ

(2)  การแก้ มผ. (ไม่ผ่าน) กิจกรรม ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ตามระเบียบการจัดการศึกษาและวัดผลประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ข้อ 6  ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตามระเบียบนี้รวมถึงให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart