ข่าวนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาและกำหนดการมอบทุน

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทุกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา…

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2564 ติดต่อได้ที่ คุณครู จ…

แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถเข้าชั้…

ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้ว…

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็น…

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในแต่ละระดับชั้น

                              ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางงานทะเบียน ได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน/นักศึกษ…

ทดสอบระบบเรียนออนไลน์

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ดำเนินการทดสอบ “เรียนออนไลน์” ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ให้นักเรียน นักศ…

💥เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค 64

เนื่องจากสถานะการการแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศให้สถ…

💚✌️รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง #ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart