ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และข้อ 13 แห่งประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกคณะกรรมการบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ดูรายละเอียด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart