ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ให้ทุกระดับชั้น ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะกำหนดการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีการผสมผสานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชา ทางงานหลักสูตรและการเรียนการสอน ร่วมกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศขอชี้แจงทำความเข้าใจ สำหรับการเรียนการสอนในรูแแบบ ONLINE ให้นักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกรายวิชา เข้าชั้นเรียนออนไลน์ในห้องเรียนโดยใช้ Mail วิทยาลัยฯ ในการใช้เข้าโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น Google Classrom และ Google Meet นักเรียน/นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหา งานของชั้นเรียน เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ตามตารางเรียนของตนเอง   นักเรียน/นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนได้ที่ >>การเรียนการสอนออนไลน์ หรือผ่านทางลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3iGKDwm โดยตรง และศึกษาคู่มือการใช้งาน Gooole Classroom ,Google Meet แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart