ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

          ตามระเบียนกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหนักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หมวดที่ 3 กระเมินผลการเรียน ข้อ 52 นักเรียน นักศึกษา ต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐาน เมื่อ นักเรียน นักศึกษา ได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา ตามหลักสูตรปละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร นั้น

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566  และ กำหนดการประเมินมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียน นักศึกษา สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพได้ที่ Link : เอกสารแนบด้านล่าง

สอบถามข้อมูล วัน เวลา และสถานที่ในการเมินมาตรฐานวิชาชีพ ได้ที่ “ครูประจำแผนกวิชา”
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล
โทร. 075-284152

Facebook
Email
Print

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart