ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นายเจษฎา  ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการ คศ.2 ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง บริหารการศึกษา 093-6428998
2 นายสหัส  หนูเอียด รองผู้อำนวยการ คศ.3 คอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง บริหารการศึกษา 081-3678459
3 นายกฤษฎา  บุญเจริญ รองผู้อำนวยการ คศ.1 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 091-0030095

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์ ครู คศ.3 พลศึกษา การบริหารการศึกษา 081-0854738
2 นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์ ครู คศ.3 ภาษาอังกฤษ จิตวิทยาการศึกษา 087-3830831
3 นางปิยะฉัตร  ณ  นคร ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ 093-2844294
4 นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์ ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ การบริหารการศึกษา 062-2931360
5 นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง พนักงานราชการ ครุศาสตร์ฟิสิกส์ 097-0371839
6 นายกิตตินันท์  ระวังสุข ครูพิเศษสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 081-7762695

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นายวิรัตน์  ทองคำ ครู คศ.2 พืชศาสตร์ (พืชสวน) การบริหารการศึกษา 097-2412735
2 นางธัญลักษณ์  อุยสุย ครู คศ.3 เกษตรศึกษา  (พืชไร่-นา) 089-8755306
3 นางวนิดา  ช่วยออก ครู คศ.2 พืชศาสตร์ (พืชสวน) การบริหารการศึกษา 092-3992479
4 นายทรัทย์  พรประยุทธ ครู คศ.2 เกษตรศาสตร์ 084-9941045
5 นางจินตนา  สีนวล ครู คศ.3 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิทยาศาสตร์ 093-3038364
การเกษตร 086-2083680
6 นายนิรัตน์  พูลเกิด ครูผู้ทรงคุณค่า คศ.3 พืชศาสตร์ (พืชสวน) 081-2716779
7 นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร ครูพิเศษสอน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 084-9093411
8 นายจิรัฐติกาล  โพธิ์นางดำ ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 095-6742143

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นายสุนันท์  ช่วยนวล ครู คศ.3 สัตวศาสตร์ (โคนม) 085-0456939
2 นางภาวนา  ชูงาน ครู คศ.2 สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) บริหารการศึกษา 089-8728725
3 นางสาววิภาวี แก้ววิจิตร ครูพิเศษสอน สัตวศาสตร์ 063-0790616

แผนกวิชาประมง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นางกัญญารัตน์  รักษาแก้ว ครู คศ.3 ประมง หลักสูตรและการสอน/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ/ทรัพยากรประมง 087-8820314
2 นางนลินภัสร์  นุชชา ครู คศ.3 สัตวศาสตร์-ประมง หลักสูตรและการสอน 088-7612979
3 นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร ครู คศ. 1 วาริชศาสตร์ 081-7480062
4 นางสาวนันณภัชสรณ์ วรรณจันทร์ พนักงานราชการ การประมง 086-4702473

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นางเรวดี  แสงแก้ว ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์การ การบริหารการศึกษา 083-1805031
อาหาร
2 นางกันยา  เจริญพงศ์เวช ครู คศ.3 อาหารและโภชนาการ 087-2660235
3 นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ ครู คศ.2 ประมง 083-6503535
(ผลิตภัณฑ์ประมง)
4 นางสุวรรณี  สุขอนันต์ ครู คศ.2 เทคโนโลยี 081-5976738
อุตสาหกรรมอาหาร

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นางพิกุล  ช่วยนวล ครู คศ.3 การจัดการทั่วไป 089-8686800
2 นางสมจิต  ทองอินทร์ ครู คศ.2 การจัดการทั่วไป บริหารการศึกษา 086-9484146
3 นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง ครู คศ.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ 081-8929289
4 นางสาวภัสวัช  จันทรเดิม ครู คศ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-8950879
5 นางพรรธน์ญสรณ์ ส่งเสริม ครู คศ.2 การตลาด บริหารธุรกิจ (การตลาด) 089-9889528
6 นางสาวปรีดาวรรณ  ไทยกลาง ครูพิเศษสอน การบัญชี 084-2171203
7 นางสาวธันยาภรณ์  หนูน้อย ครูพิเศษสอน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 089-2908724
8 นางวันเพ็ญ  ศรีทอง ลูกจ้าง การบัญชี 080-1747849

ข้าราชการพลเรือน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นางนิรวรรณ  รัตนอร่ามสวัสดิ์ เจ้าพนักงาน 094-8045772
2 นางสาวนฤมล  พึ่งรัตน์ เจ้าพนักงาน การจัดการทั่วไป 093-6459385
3 นางดวงใจ  อยู่เถาว์ เจ้าพนักงาน การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ 086-4764149
*ช่วยราชการ การปกครอง

ลูกจ้างประจำ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นายประทุม  แดงน้อย ลูกจ้างประจำ 087-2795583
2 นางวิจิตรา  หัวเขา ลูกจ้างประจำ คอมพิวเตอร์ศึกษา 096-6366310
3 นางจิตติ  อักษรเกิด ลูกจ้างประจำ 089-7296973
4 นายฉลอง  รัตนตรัง ลูกจ้างประจำ 081-3967045
5 นางฑิพย์วารี  พิศุทธางกูร ลูกจ้างประจำ คอมพิวเตอร์ศึกษา 095-0804038
6 นางจุไรรัตน์  ขวัญดี ลูกจ้างประจำ 081-0792815

พนักงานราชการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นางสาวศศิธร  ชูงาน พนักงานราชการ การบัญชี 084-8415523
2 นายเกรียงศักดิ์  คงมนต์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 091-7236177
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์
1 นางสาวปราณี  ประดิษแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว 064-6570964
2 นางพัชรี  ข้อไล่ ลูกจ้างชั่วคราว ส่งเสริมการเกษตร 098-6766103
3 นางศุภิสรา  ศรีนวลปาน ลูกจ้างชั่วคราว คอมพิวเตอร์ศึกษา 090-9219217
4 นางสาวเฉลิมศรี  สุขศรีเพ็ง ลูกจ้างชั่วคราว คอมพิวเตอร์ศึกษา 086-2775508
5 นายสุริยา  บุลีรัง ลูกจ้างชั่วคราว 085-4924092
6 นายทรงสิทธิ์  เรืองคลิ้ง ลูกจ้างชั่วคราว 061-1859615
7 นายธนณัฎฐ์ นานอน ลูกจ้างชั่วคราว 098-0168825
8 นายสมเกียรติ  นุชม่วง ลูกจ้างชั่วคราว 095-5128664
9 นายสมภพ  คันฉ่อง ลูกจ้างชั่วคราว 061-1267041
10 นายสุรสิทธิ์  สังแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว 062-2328035
11 นายวิชาญ  เป็นสุข ลูกจ้างชั่วคราว 093-6643890
12 นายสุเมธ  ปานจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว 062-6748095

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart