"เพิ่มทักษะการเรียนรู้ สู่เส้นทางอาชีพ"

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เสริมสร้างการเป็นบัณฑิตยุคสมัยใหม่ ในด้านกระบวนการทางความคิดและทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความสำนึกในหน้าที่ รวมถึงมีวิชาให้นักเรียน นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ.

หลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

            พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นักเรียน นักษึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ.

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น ม.3 กศน.หรือเทียบเท่า.

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า.

 • หลักสูตรระยะสั้น

  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและเจ้าของอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เป็นอาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพใหม่ และหรือเพื่อการศึกษาต่อใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป.

การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567

            ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เปิดทำการสอน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม, ประเภทวิชาประมง,ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และเตรียมอาชีวศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และระยะสั้น. เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และตลาดแรงงาน คือ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น ม.3 กศน.หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 3 ประเภทวิชา ดังนี้.
  ประเภทวิชาเกษตรกรรม
          ★ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
                  • สาขางานการเกษตร
                  • สาขางานการเกษตร (อศ.กช.) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) คือ ผู้เรียนที่ทำอาชีพเกษตรมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี มีวุฒิการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีใจรักในการเรียนด้านเกษตร แต่ยังขาดโอกาสในการศึกษา
                  • สาขางานการผลิตพืช
                  • สาขางานผลิตสัตว์
                  • สาขางานผลิตสัตว์นํ้า
                  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทวิชาคหกรรม
          ★ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                  • สาขางานอาหารและโภชนาการ
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          ★ สาขาวิชาการบัญชี
                  • สาขางานการบัญชี
          ★ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
                  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 3 ประเภทวิชา ดังนี้.
  ประเภทวิชาเกษตรกรรม
          ★ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                    ★ สาขาวิชาพืชศาสตร์
                  • สาขางานเกษตรศาสตร์ (สมทบ) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์          • สาขางานพืชสวน (ทวิภาคี)
          ★ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์                    ★ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
                  • สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทวิภาคี)                       • สาขางานผลิตสัตว์ (ทวิภาคี)
          ★ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
                  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร (ทวิภาคี)
  ประเภทวิชาประมง
          ★ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
                  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
  ประเภทวิชาคหกรรม
          ★ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                  • สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          ★ สาขาวิชาการบัญชี
                  • สาขางานการบัญชี

 • หลักสูตรระยะสั้น

  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและเจ้าของอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เป็นอาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพใหม่ และหรือเพื่อการศึกษาต่อใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่ 6 – 450 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน มีดังนี้.
  ประเภทวิชาเกษตรกรรม
          ★ วิชาการการขยายพันธุ์พืช
          ★ วิชาการเลี้ยงไก่ไข่
          ★ วิชาการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
          ★ วิชาการการทำขนมและอาหารว่าง

ผู้สนใจสมัครเรียนทุกหลักสูตร สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ต้องการ

สอบถามค่าเทอมในแต่ละภาคเรียนและการผ่อนชำระ

Subscription Form

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart