ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

[vc_row][vc_column]

ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2478 เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและสื่อสารสนเทศทุกประเภทเพื่อบริการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจ

ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ฝ่ายตามหน้าที่และลักษณะงาน ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายจัดหาและบำรุงรักษา

มีหน้าที่จัดหา วิเคราะห์เลขหมู่เอกสาร สิ่งพิมพ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุ  อุปกรณ์ห้องสมุด ด้วยการซื้อ แลกเปลี่ยนหรือขอบริจาค จัดทำเครื่องมือช่วยค้น เตรียมหนังสือให้ยืมและรักษาสภาพหนังสือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

2. ฝ่ายบริการ

มีหน้าที่ให้บริการการอ่าน บริการยืมหนังสือทั่วไปและรับคืน ออกบัตรประจำตัวผู้ใช้ห้องสมุด จัดทำบรรณนิทัศน์หนังสือ จัดทำหน้าสารบัญวารสาร เพื่อช่วยในการค้นคว้า บริการวารสารหนังสือพิมพ์และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

การจัดห้องสมุดและสิ่งพิมพ์

การจัดห้องสมุด
อาคารห้องสมุดเป็นอาคาร 2 ชั้น ให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดได้ประมาณ 150 ที่นั่ง ได้จัดห้องสมุดและสิ่งพิมพ์ดังนี้

ชั้นที่ 1
•ให้บริการการอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์
•บริการ ยืม – คืน หนังสือหรือสิ่งพิมพ์
•บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ชั้นที่ 2
•ให้บริการการอ่านและค้นคว้าหนังสือทั่วไป
•บริการการอ่านและค้นคว้าหนังสืออ้างอิง
•ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

การจัดสิ่งพิมพ์
ห้องสมุดได้จัดหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้ด้วยกัน ตามระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้
วารสารฉบับใหม่และฉบับย้อนหลังได้จัดเรียงตามชื่อวารสารและมีสารบัญวารสารสำหรับช่วยค้นคว้า หนังสือพิมพ์จัดเรียงตามลำดับชื่อหนังสือพิมพ์ และจุลสารจัดเรียงใส่แฟ้มตามลำดับหัวเรื่อง

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

ระบบการจัดหมู่หนังสือ

ห้องสมุดฯ ใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey decimal classification) หรือระบบ DDC ใช้สัญลักษณ์เป็นเลขอารบิคแทนเนื้อหาหนังสือ จุดมุ่งหมายของการจัดหมู่หนังสือก็เพื่อนำหนังสือที่มีเนื้อหาเรื่องเดียวกัน หรือมีประพันธ์วิธีแบบเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน การจัดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้

หมวด 000   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   ความรู้ทั่วไป
หมวด 100   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   ปรัชญา
หมวด 200   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   ศาสนา
หมวด 300   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   สังคมศาสตร์
หมวด 400   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   ภาษาศาสตร์
หมวด 500   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   วิทยาศาสตร์
หมวด 600   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
หมวด 700   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   ศิลปะและการบันเทิง
หมวด 800   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   วรรณคดี
หมวด 900   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ   ภูมิประเทศ การท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

การให้บริการสิ่งพิมพ์

บริการให้ยืมหนังสือ

ให้บริการแก่ครู นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด เพื่อยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ สำหรับนักศึกษาให้นำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเสียค่าทำบัตรสมาชิก ในกรณีบัตรสมาชิกห้องสมุดหายจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดภายใน 7 วัน จึงจะสามารถทำบัตรสมาชิกใหม่ได้

การยืมหนังสือ หนังสือทั่วไปยืมครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน สำหรับหนังสือเล่มเดียวกันให้ยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
การปรับ ห้องสมุดคิดค่าปรับหนังสือทั่วไป ซึ่งกำหนดในอัตราเล่มละ 1 บาทต่อวัน ถ้าหนังสือหายต้องหามาชดใช้ หรือชดใช้เป็นเงินเท่าราคาหนังสือ (ราคาปัจจุบัน)

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
วารสาร
1. วารสารทางวิชาการและบันเทิงฉบับใหม่ จัดเรียงไว้บนชั้นวารสารใหม่แบบชั้นเปิดโดยเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหาวารสารฉบับที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
2. วารสารวิชาการ วารสารบันเทิงฉบับย้อนหลังและวารสารเย็บเล่มจัดให้บริการแบบชั้นเปิด สามารถค้นหาวารสารด้วยตัวเอง
วารสารทุกเล่มในห้องสมุด ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด สำหรับการค้นคว้าบทความ
จากวารสารทางวิชาการ ห้องสมุดได้จัดทำหน้าสารบัญวารสารทุกเล่ม จัดเรียงใส่เล่ม แยกตามชื่อ
ของวารสาร

หนังสือพิมพ์รายวัน
1. หนังสือพิมพ์รายวันของแต่ละวัน ห้องสมุดจัดไว้บริการผู้ใช้ห้องสมุดสามารถหาและหยิบอ่านได้ด้วยตัวเอง
2. หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง ห้องสมุดจะตัดเก็บข่าวหรือบทความสำคัญที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า จัดเก็บในรูปกฤตภาค เรียงตามลำดับอักษรของหัวเรื่อง

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

ระเบียบและข้อปฏิบัติ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. กำหนดเวลาการเปิด – ปิดห้องสมุด
วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. วันนักขัตฤกษ์ปิดทำการ

2. ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือได้ คือ
2.1 ครู ข้าราชการ และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
2.2 นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
2.3 บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว จะพิจารณาให้เข้าใช้ห้องสมุดหรือยืมหนังสือได้
เป็นราย ๆ ไปตามที่เห็นสมควร

3. ประเภทของหนังสือให้ยืมและห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ คือ หนังสือ ตำรา หนังสือทั่วไป และสิ่งพิมพ์อื่นๆซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ยืมตามปกติและหนังสือจองประจำวิชาหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ จุลสาร เป็นต้น

4. ระเบียบการยืม
หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน การยืมหนังสือออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ผู้ยืมจะต้องมายืมด้วยตัวเอง และจะต้องกรอกรายการลงในบัตรยืมหนังสือ ลงชื่อ และชั้นที่กำลังศึกษาด้วยตัวบรรจง กรอกเลขหมู่และเลขทะเบียนของหนังสือเล่มที่ต้องการยืมในบัตรสมาชิกห้องสมุด

5. การปรับ
นักศึกษา จะต้องส่งหนังสือคืนห้องสมุดภายในเวลาที่กำหนดถ้าไม่ส่งคืนหนังสือต้องเสียค่าปรับเกินเวลาให้แก่ห้องสมุดในอัตราวันละ 1 บาทต่อเล่ม

6. การอ่านหนังสือ
การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด เมื่ออ่านแล้วห้ามนำไปเก็บไว้บนชั้นหนังสือ ให้วางบนโต๊ะที่อ่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้จัดเก็บหนังสือ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1. ห้ามนำกระเป๋าหนังสือ สมุด หรือหนังสืออื่นเข้าไปในห้องสมุด ให้ฝากไว้ที่ตู้เก็บของห้องสมุด
2. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
3. ไม่เล่นหรือส่งเสียงดังในห้องสมุด
4. ก่อนนำหนังสือทุกเล่มออกนอกห้องสมุด จะต้องยืมตามระเบียบที่ห้องสมุดกำหนดไว้
5. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของห้องสมุดด้วยความระมัดระวัง การตัด ฉีก หนังสือวารสารหรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ผู้กระทำต้องได้รับโทษตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

ข้อปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์(ห้องอินเทอร์เน็ต)

1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าบทเรียนเพิ่มเติมเท่านั้น
2. ห้ามแชท และเล่นเกม ทุกชนิด
3. ห้ามฟังเพลงผ่านเว็บ ดูภาพยนตร์หรือคลิปวีดีโอที่ไม่ใช่บทเรียน
4. ห้ามส่งเสียงดังในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
5. ใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้บันทึกชื่อผู้ใช้ และชื่องานที่สืบค้นในสมุดบันทึกที่จัดไว้

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart