ผู้บริหาร

ผู้บริหาร/ คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุชาติ จำปาโพธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

นายกฤษฎา บุญเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางนลินภัสร์ นุชชา

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางภาวนา ชูงาน

นางเรวดี แสงแก้ว

นางเสาวภา เพชรสุทธิ์

นางพรรธน์ญสรณ์ ส่งเสริม

นางสาวผกามาศ จันทวงศ์

นางสมจิต ทองอินทร์

นางสุวรรณี สุขอนันต์

นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart