คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา

นายพรชัย อาจหาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ

นายกฤษฎา บุญเจริญ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

นางนลินภัสร์ นุชชา

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

นางเรวดี แสงแก้ว

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กรรมการ

นางเสาวภา เพชรสุทธิ์

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
กรรมการ

นางสมจิต ทองอินทร์

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ

นางสาวผกามาศ จันทวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายบุญรักษา ทุนคำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสุวรรณี สุขอนันต์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี
3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
4. เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กำกับ ติดตามผลการปฎิบัติงานของสถานศึกษา
6. กำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart