ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

                       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart