ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูการบัญชี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูการบัญชี)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป ครู (การบัญชี)  นั้น บัดนี้ การเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวผู้สมัคร 15 05 301 001 นางสาวปรีดาวรรณ  ไทยกลาง
ลำดับที่ 2 เลขประจำตัวผู้สมัคร 15 05 301 004 นางสาวฐวรรณ์ชนก  บุญพันธุ์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1  ไปรายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันพุธ ที่ 18  สิงหาคม  2564 เวลา 08.00 น.  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้  จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ลำดับที่ 2  ไว้เป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อ หากลำดับที่ 1 ไม่ไปรายงานตัว ตามวันเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยฯ จะดำเนินการเรียกผู้สอบได้ลำดับ ที่ 2 รายงานตัวต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart