ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) บัญชี โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงานณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ชื่อกลุ่มงาน                            ชื่อตำแหน่ง                         จำนวนอัตราว่าง   

บริหารงานทั่วไป               พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)                     1  อัตรา

อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จำนวนเงิน  18,000  บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๑ กำหนดไว้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง ๕  สิงหาคม  2564  (ในวันราชการ)  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา  08.30  น.   ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์/ การจัดสวน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart