ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ

คนที่ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งชื่อ – สกุล
14 ปี ตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม  2478  –  10  ตุลาคม  2481นายเชื้อ  สุขาพันธ์
23 ปี ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลาคม  2481  –  1   พฤษภาคม   2483นายสุข  บุญยาคม
32 ปี ตั้งแต่วันที่ 2  พฤษภาคม  2483  –  9  พฤษภาคม  2484นายรื่น  รัตนานุเคราะห์
46 ปี ตั้งแต่วันที่ 10  พฤษภาคม  2484  –  21  ธันวาคม  2489นายเติม  ปรกแก้ว
55 ปี ตั้งแต่วันที่ 22  ธันวาคม  2489  –  8  สิงหาคม  2493นายธัณย์  คัดโนภาส
610 ปี ตั้งแต่วันที่ 9  สิงหาคม 2493  –  21  พฤษภาคม  2502นายวัชรินทร์  แสงจันทร์
77 ปี ตั้งแต่วันที่ 22  พฤษภาคม  2502  –  12  สิงหาคม  2508นายเฉลียว  มีอำนาจ
811 ปี ตั้งแต่วันที่ 13  สิงหาคม  2508  –  13  ตุลาคม  2518นายชาติ  ช่างไม้งาม
913 ปี ตั้งแต่วันที่ 14  ตุลาคม  2518 –  30  กันยายน  2530นายธรรมนูญ  บุญทอง
106 ปี ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2530  –  30  กันยายน  2535นายเจือ  สุวรรณกระจ่าง
115 ปี ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2535  –  26  พฤศจิกายน  2539นายชม  สงทิพย์
124 ปี ตั้งแต่วันที่ 27  พฤศจิกายน  2539  –  29  มีนาคม  2542นายยกย่อง  พิศุทธางกูร
137 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30  มีนาคม  2542  –  30  กันยายน  2542นายธำรง  บุณยประสาท
143 ปี ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2542  –  23  มีนาคม  2544นายประกอบ  บ่มเกลี้ยง
158 ปี ตั้งแต่วันที่ 24  มีนาคม  2544  –  30  กันยายน  2551นายยรรยง  รัตนมาตุ
166 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2552  –  10  พฤศจิกายน  2552นายประเสริฐ   ชูแสง
177 ปี ตั้งแต่วันที่ 14  มกราคม  2553  –  14  พฤศจิกายน  2559นายสมศักดิ์   แพรกม่วง
181 ปี ตั้งแต่วันที่ 8  ธันวาคม  2559  –  23  พฤศจิกายน  2560ดร.ไชยสิทธิ์  กิจค้า
191 ปี ตั้งแต่วันที่ 24  พฤศจิกายน  2560  –   30  กันยายน  2561นายชุมพล  รัตนกระจ่าง
204 ปี ตั้งแต่วันที่ 8  กรกฎาคม  2562  – 30  กันยายน 2565นายเจษฎา ธนะสถิตย์
213 ตุลาคม 2565  – ปัจจุบันนายสุชาติ จำปาโพธิ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart