ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหาร
0
ข้าราชการครู
9
ข้าราชการพลเรือน
0
ลูกจ้างประจำ
0
พนักงานราชการ
2
ครูพิเศษสอน
0
ลูกจ้างชั่วคราว
3

แนะนำบุคลากร ทางการศึกษา ทางการศึกษา ทางการศึกษา

จำนวนบุคลาการทางการศึกษา ทั้งหมด 40 คน

มาทำความรู้จักกับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ผู้บริหาร สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา

นายพรชัย อาจหาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-Mail : p.kasettrang@gmail.com

นายกฤษฎา บุญเจริญ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-Mail : enicsbpsc@kasettrang.ac.th

ข้าราชการครู/พนักงานราชการครู/ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาประมง

นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว

ข้าราชการครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาประมง
กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นางนลินภัสร์ นุชชา

ข้าราชการครู คศ.3

กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร

ข้าราชการครู คศ.2

กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายบุญรักษา ทุนคำ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวธาณียา เหล่าวนาสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

นายจรัญศักดิ์ เฝือแก้ว

ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางเรวดี แสงแก้ว

ข้าราชการครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุวรรณี สุขอนันต์

ข้าราชการครู คศ.2

กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

นายวิสุทธิ์ วิเศษพานิช

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสมจิต ทองอินทร์

ข้าราชการครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
กลุ่มวิชาการบัญชี

นางสาวปรีดาวรรณ ไทยกลาง

พนักงานราชการ (ครู)

กลุ่มวิชาการบัญชี

นางสาวขนิษฐา อักษรทอง

ข้าราชการครู คศ.2

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางพรรธน์ญสรณ์ ส่งเสริม

ข้าราชการครู คศ.2

กลุ่มวิชาการตลาด

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายวิชัย จันทร์ชู

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
กลุ่มวิชาช่างกลเกษตร

แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวผกามาศ จันทวงศ์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

นางสาวภาณินี ช่วยมี

ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

นายภวัต หนูมณี

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

นายวัชรพิชญ์ แสงเสน

พนักงานราชการ (ครู)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเสาวภา เพชรสุทธิ์

ข้าราชการครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

นายฐาปกรณ์ ทองอ่อน

ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวต่วนมูญาฮิดาฮ์ ตูแวมะ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาววิไลรัตน์ จันทร์สงค์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาพลศึกษา

ข้าราชการพลเรือน

นางนฤมล หนูพรหม

เจ้าพนักงานการเงิน

ลูกจ้างประจำ

นางจุไรรัตน์ ขวัญดี

เจ้าหน้าที่บุคลากร

พนักงานราชการทั่วไป

นางสาวศศิธร ชูงาน

พนักงานราชการทั่วไป (พัสดุ)

นายเกรียงศักดิ์ คงมนต์

พนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ลูกจ้างชั่วคราว

นางวันเพ็ญ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่การบัญชี

นางสาวปราณี ประดิษแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมภพ คันฉ่อง

พนักงานขับรถยนต์

นายวิชาญ เป็นสุข

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายทรงสิทธิ์ เรืองคลิ้ง

คนงานฟาร์มสัตว์

นางสาวเฉลิมศรี สุขศรีเพ็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภาพิมล ว่องทั่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวันชัย สุขนุ่น

คนงานทั่วไป

นายสมเกียรติ นุชม่วง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางพัชรี ขาวแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญญาทิพย์ รัตนมณี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสุริยา บุลีรัง

คนงานทั่วไป

นายศิววงศ์ ศรีเพิ่ม

พนักงานขับรถแทรกเตอร์

Want To Support Our Cause?

Subscription Form

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart