การปฏิบัติ อกท.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมหลัก

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๓๕.๓กำหนดให้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท. ภายใต้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสถานการณ์จริง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของ อกท. มีความสอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ ข้อ ๓๗ แก้ไข ด้วยการยกเลิก วิธีการปฏิบัติของ อกท. ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมหลักของ อกท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ดังนี้[/vc_column_text][vc_column_text]

ตอนที่ ๑
การดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.

ข้อ ๑ การดำเนินกิจกรรมหลัก อกท. เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิก ด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านการหารายได้ ด้านการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ ด้านสร้างเสริมทักษะชีวิต ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และการเป็นพลเมืองดีของสังคมประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก คือ

๑.๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์

๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

๑.๔ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

๑.๕ กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน

ข้อ ๒ การดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.ให้เป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย และ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ

ข้อ ๓ ให้มีชมรมวิชาชีพ ที่เป็นชมรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การดูแลของแผนกวิชา โดยครูในแผนกวิชาเป็นครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ

จำนวนชมรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง และ การจัดตั้งชมรมวิชาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย

วิธีการจัดตั้ง ยกเลิก ชมรมวิชาชีพ ให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบวิธีการปฏิบัตินี้

ข้อ๔การดำเนินกิจกรรมหลัก อกท. ให้ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิกที่สังกัดชมรมวิชาชีพ

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ โดยการแต่งตั้งของนายก อกท. ระดับหน่วย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก อกท. และความต้องการของสมาชิกภายในหน่วย

ข้อ ๗ ให้สมาชิกชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมวิชาชีพจัดขึ้น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ในแต่ละภาคเรียน

[/vc_column_text][vc_column_text]

ตอนที่ ๒
วัตถุประสงค์กิจกรรมหลัก อกท.

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิก ด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้

๘.๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ

๘.๑.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพของสมาชิก โดยการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง สามารถนำไปประกอบอาชีพและแนะนำผู้อื่นได้ โดยการนิเทศของครูที่ปรึกษา

๘.๑.๒ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก

๘.๑.๓ เพื่อก่อให้เกิดความรัก ศรัทธา ความภาคภูมิใจและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

๘.๒ กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์

๘.๒.๑ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ จากการเรียนจนเกิดทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเรียน

๘.๒.๒ เพื่อให้รู้จักและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

๘.๒.๓ เพื่อเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมในการออมทรัพย์

๘.๓ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

๘.๓.๑ เพื่อพัฒนาให้เกิดบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณรวมถึงการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ อาทิ มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ผู้นำในที่ประชุม การขจัดความขัดแย้ง การมอบอำนาจหน้าที่ การตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน การประเมินผลงาน เป็นต้น

๘.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของผู้นำ

๘.๓.๓ เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีงาม

๘.๔ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

๘.๔.๑ เพื่อให้สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมีมโนทัศน์

๘.๔.๒ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในตน ความเห็นใจผู้อื่น ความภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

๘.๔.๓ เพื่อให้มีร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่สมบูรณ์ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีสัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๘.๔.๔ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ดนตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๔.๕ เพื่อให้สามารถใช้ทักษะชีวิตพัฒนาตนเองและสังคม

๘.๕ กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน

๘.๕.๑ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคมและองค์กรอื่นๆ

๘.๕.๒ เพื่อให้มีความเสียสละ มีความเอื้ออาทร มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและส่วนรวม

๘.๕.๓ เพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๘.๕.๔ เพื่อให้มีทักษะการประชาสัมพันธ์และประสานสัมพันธ์กับชุมชน[/vc_column_text][vc_column_text]

ตอนที่ ๓
หน้าที่ของคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ

ข้อ ๙ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพมีหน้าที่ดังนี้

๙.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรมหลัก อกท.

๙.๒กลั่นกรองแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมหลัก อกท. ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย และคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.

๙.๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.

๙.๕สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมหลัก อกท. ต่อคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ในแต่ละภาคเรียน[/vc_column_text][vc_column_text]

ตอนที่ ๔
การอนุมัติแผนปฏิบัติการ

ข้อ ๑๐ แผนปฏิบัติการชมรมวิชาชีพ ที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ให้เสนอครูที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อกท. ระดับหน่วยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๑๑ แผนปฏิบัติการชมรมวิชาชีพ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย จัดทำเป็นปฏิทินประจำปีของหน่วย[/vc_column_text][vc_column_text]

ตอนที่ ๕
แผนภูมิการดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.

 ข้อ ๑๒ การบริหารกิจกรรมหลัก อกท. ให้บริหารงานในรูปคณะกรรมการชมรม ยึดแนวทางการบริหารตามแผนภูมิ ดังนี้

[/vc_column_text][vc_column_text]

ตอนที่ ๖
การรักษาการและการใช้วิธีการปฏิบัติ

ข้อ ๑๓ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ รักษาการให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัตินี้

ข้อ ๑๔ให้ใช้วิธีการปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้วิธีการปฏิบัตินี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเวศ  วรางกูร

(นายประเวศ  วรางกูร)

ประธานกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart