เอกสารงานวัดผลและประเมินผล

ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกชนิดของไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์         

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์นํ้า       

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตพืช       

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์       

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี                                         

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       

 

ประเภทวิชาคหกรรม

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ         

 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร                         

 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน                                       

 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์       

 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์       

 

ประเภทวิชาประมง

 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า       

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี                                         

 

ประเภทวิชาคหกรรม

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ         

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart