เอกสารงานวัดผลและประเมินผล

ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกชนิดของไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 •  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์         
 •  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร         
 •  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์นํ้า       
 •  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตพืช       
 •  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์       

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 •  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี                                         
 •  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       

 

ประเภทวิชาคหกรรม

 •  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ         

 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 •   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร                             
 •  สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน                                           
 •  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   
 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์          

 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

 •  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์       

 

ประเภทวิชาประมง

 •  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า       

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 •  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี                                         

 

ประเภทวิชาคหกรรม

 •  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ         

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart