ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ชื่อ – สกุล
1 11  กรกฎาคม  2478  –  10  ตุลาคม  2481 นายเชื้อ  สุขาพันธ์
2 11  ตุลาคม  2481  –  1   พฤษภาคม   2483 นายสุข  บุญยาคม
3 2  พฤษภาคม  2483  –  9  พฤษภาคม  2484 นายรื่น  รัตนานุเคราะห์
4 10  พฤษภาคม  2484  –  21  ธันวาคม  2489 นายเติม  ปรกแก้ว
5 22  ธันวาคม  2489  –  8  สิงหาคม  2493 นายธัณย์  คัดโนภาส
6 9  สิงหาคม 2493  –  21  พฤษภาคม  2502 นายวัชรินทร์  แสงจันทร์
7 22  พฤษภาคม  2502  –  12  สิงหาคม  2508 นายเฉลียว  มีอำนาจ
8 13  สิงหาคม  2508  –  13  ตุลาคม  2518 นายชาติ  ช่างไม้งาม
9 14  ตุลาคม  2518 –  30  กันยายน  2530 นายธรรมนูญ  บุญทอง
10 1  ตุลาคม  2530  –  30  กันยายน  2535 นายเจือ  สุวรรณกระจ่าง
11 1  ตุลาคม  2535  –  26  พฤศจิกายน  2539 นายชม  สงทิพย์
12 27  พฤศจิกายน  2539  –  29  มีนาคม  2542 นายยกย่อง  พิศุทธางกูร
13 30  มีนาคม  2542  –  30  กันยายน  2542 นายธำรง  บุณยประสาท
14 1  ตุลาคม  2542  –  23  มีนาคม  2544 นายประกอบ  บ่มเกลี้ยง
15 24  มีนาคม  2544  –  30  กันยายน  2551 นายยรรยง  รัตนมาตุ
16 1  มิถุนายน  2552  –  10  พฤศจิกายน  2552 นายประเสริฐ   ชูแสง
17 14  มกราคม  2553  –  14  พฤศจิกายน  2559 นายสมศักดิ์   แพรกม่วง
18 8  ธันวาคม  2559  –  23  พฤศจิกายน  2560 ดร.ไชยสิทธิ์  กิจค้า
19 24  พฤศจิกายน  2560  –   30  กันยายน  2561 นายชุมพล  รัตนกระจ่าง
20 1  ตุลาคม  2561  –  15  ตุลาคม  2561 นายสถาพร อนุกูลพันธ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
21 16  ตุลาคม  2561  –  7  กรกฎาคม  2562 นายสหัส หนูเอียด รองผู้อำนวยการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
22 8  กรกฎาคม  2562  – 30  กันยายน 2565 นายเจษฎา ธนะสถิตย์
23 3 ตุลาคม 2565  – ปัจจุบัน นายสุชาติ จำปาโพธิ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart