วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  สนองตลาดแรงงานและสังคม

พันธกิจ

 1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
 2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 3. สร้างภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีพ
 4. บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. บริหารวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
 6. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
 3. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่หลากหลาย
 6. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการจัดการอาชีวศึกษาและบูรณาการภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 8. พัฒนางานฟาร์มของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ
 9. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ

หน้าที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

 1. ดำเนินการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ดำเนินการให้การศึกษาอบรมในด้านวิชาชีพนอกระบบแก่ผู้สนใจ
 3. ให้การบริการและร่วมมือกับชุมชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเป็นศูนย์กลางประสานงานและบริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร
 4. ทำการทดลอง สาธิต วิเคราะห์ วิจัย เพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ และการเกษตร
 5. ดำเนินการทางด้านงานฟาร์มให้สอดคล้องกับหลักสูตร และสภาพท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะแก่นักศึกษาและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart