สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

พระพิรุณทรงนาค

ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

สีประจำวิทยาลัย

เขียว ขาว เหลือง

ปรัชญาวิทยาลัย

สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์

“สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์

“อดทน มุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart