วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

      ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 เป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม โดยมี นายเชื้อ สุขาพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น พัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านวิชาชีพเกษตรกรรมและวิชาการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม เน้นสอนให้เยาวชนรู้จักใช้มือฝึกหัดทำการเพาะปลูกเบื้องต้น เช่น ทำสวนที่โรงเรียน และต่อไปทำสวนที่บ้าน เพื่อบ่มนิสัยให้เยาวชนชอบทำงานด้วยมือ แล้วต่อไปค่อยขยายขึ้นไปตามลำดับ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2478 เป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  เปิดสอนหลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม

พุทธศักราช 2480 กระทรวงศึกษาธิการ

ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดขึ้น ในโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม อีกแผนกหนึ่ง เพื่อฝึกหัดอบรมวิชาเกษตรเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพของตนเองในทางเกษตร โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำการปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ นำเงินรายได้มาบำรุงโรงเรียน เพราะจะหวังเงินงบประมาณได้ยาก ทั้งจะได้ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักใช้เครื่องมือ เช่น รถแทรคเตอร์ เป็นต้น.

พุทธศักราช 2481 โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมตรัง” เปิดสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี

พุทธศักราช 2496 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) และผู้ที่สำเร็จมัธยมปีที่ 3 (ม.3 เดิม) เข้าศึกษาต่อ 2 ปี

พุทธศักราช 2507 เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลายสายอาชีพ (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) และผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม)เข้าเรียนต่ออีก 3 ปี และงดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 (ป.4) เข้าเรียนประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น (เกษตรต้น)

พุทธศักราช 2518 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4, 5) แผนกเกษตรกรรมแทนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม

พุทธศักราช 2519 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 เกษตรกรรม)

ต่อมา พุทธศักราช 2520

ได้รับการยกวิทยฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมตรัง” เป็น”วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม แทนหลักสูตร ม.ศ.6 เกษตรกรรม และได้เปิดสอนการศึกษาพิเศษ (นอกระบบ) คือหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่และเปิดสอนหลักสูตรฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นใน พ.ศ. 2521

พุทธศักราช 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาไม้ผล–ไม้ยืนต้น และสาขาพืชไร่

พุทธศักราช 2531 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

พุทธศักราช 2538 ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสิทธิไชยภักดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังอีกสถานศึกษาหนึ่ง เพื่อดำเนินการสอนหลักสูตรนอกเหนือจากประเภทวิชาชีพเกษตรกรรม ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

พุทธศักราช 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ” และได้รับการเปลี่ยนชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 จาก”วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง” เป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง”ถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

"เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต มีสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ทั้งอาคารเรียนที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ศูนย์การเรียนรู้ ควบคู่กับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเราพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำที่ก้าวไกลกว่าเดิม"

ลักษณะที่ตั้งของวิทยาลัย

© 2021 All Rights Reserved.

          วิทยาลัย มีเนื้อที่ 2,384 ไร่ ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนเพชรเกษม ห่างจากตจังหวัด 13 กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ทิศใต้ติดกับชุมชนบ้านคลองเต็ง และติดกับชุมชนบ้านนานอน  อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

        อยู่ในทำเลที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา พื้นที่อาคารเรียนประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีสนามกีฬากว้างขวางเหมาะสำหรับการออกกำลังกาย ภายในวิทยาลัยมีต้นไม้ที่ร่มรื่น สวยสดด้วยไม้ดอกและใบไม้ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีที่นั่งพักผ่อนให้นักเรียน นักศึกษาเลือกได้ตามใจชอบ และยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถแวะพักผ่อนและชมสวนป่าสมบูรณ์ที่ได้อนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยได้มีส่วนร่วม และช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำบุญทอดกฐิน  ทำบุญเทียนพรรษา  การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น  ประเพณีชักพระ  กิจกรรมโครงการพิเศษต่าง ๆ  ในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน วิทยาลัยฯ ได้มีส่วนช่วยชุมชนโดยจัดบริการเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น การฝึกอบรมโครงการ 108 อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center การเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกษตรแก่ชุมชน ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยาลัยฯ ได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้ประโยชน์ในการทดลองวิจัย/แหล่งเรียน ศึกษาพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมในภาคใต้ และพื้นผลทางการเกษตร ทั้งนี้กรมชลประทานได้เข้ามาพัฒนาแหล่งเก็บน้ำภายในพื้นที่ของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษารุ่น ต่อ ๆ ไป

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart