เอกสารงานวัดผลและประเมินผล

ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกชนิดของไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ

 

       เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขางานการเกษตร  
  • สาขางานพืชศาสตร์  
  • สาขางานสัตวศาสตร์  
  • สาขางานอาหารและโภชนาการ  
  • สาขางานการบัญชี  
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

       เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขางานการเกษตร  
  • สาขางานพืชสวน  
  • สาขางานการผลิตสัตว์  
  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  
  • สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
  • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart