โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต การศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานเกษตรกรและชาวชนบท

โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตการศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานเกษตรกรและชาวชนบท

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาตาม “โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการที่สนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี
อยู่ประจำ  ทำโครงการ”

โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เป็นโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพการเกษตรให้นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกรที่ด้อยโอกาสในชนบท และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสที่จบการศึกษาระดับ
ม.ต้น (ม.3) ได้เข้าเรียนวิชาชีพ โดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาเรียนในวิทยาลัยฯ 3 ปี ตามหลักสูตร ปวช. 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาเลือกได้หลากหลาย เช่น สาขางานการเกษตร การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรบ้านพัก และมีเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าอาหารและทำโครงการเกษตรเพื่อยังชีพให้กับผู้เรียนคนละ  5,000 บาทต่อปี

วัตถุประสงค์โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

 1. เพื่อให้โอกาสบุตรหลานเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสในชนบทและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3จากโรงเรียนในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าศึกษาตามหลักสูตร ปวช. (3 ปี)
 2. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกลางด้านการเกษตรให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในด้านการผลิต การแปรรูป และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
 3. เพื่อพัฒนา และยกระดับการศึกษาของผู้ประกอบการอาชีพการเกษตรให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชากรในภาคการเกษตรได้นำความรู้ไปพัฒนางานอาชีพการเกษตรของตนเอง และของส่วนรวม
  ให้เกิดความมั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบข้อมูล ข่าวสารตลอดทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก
 4. เพื่อใช้ทรัพยากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาวิชาชีพ

การจัดการเรียนการสอน

          ตามโครงการเกษตรเพื่อชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอาชีพเกษตรโดยใช้หลักการ
“การเรียนภาคปฏิบัติ สู่ทฤษฎี” และใช้ระบบปฏิบัติการบันทึก การรายงาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และพัฒนาตนเอง เพื่อให้นักเรียน “คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น” ทั้งนี้โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้นักเรียนทุกคน เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ

เรียนฟรี

เป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอนของบุตรหลานเกษตรกร โดยรัฐจัดให้เรียนฟรี คือ

 1. ได้รับการยกเว้น ค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 ปี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
 2. เสริมศักยภาพของนักเรียน ให้มีความรู้พิเศษด้านการขับรถยนต์ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ พร้อมทั้งได้เรียนวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายตามความสนใจ

อยู่ประจำ

เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เรื่องค่าที่พัก ค่าอาหารของนักเรียน จึงกำหนดให้นักเรียนอยู่ประจำ คือ

 1. มีบ้านพักให้นักเรียนได้อยู่อาศัยตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรในระบบนักเรียนประจำซึ่งจัดให้เข้าพักที่บ้านพักหลังละ 4 คน โดยแยกบ้านพักระหว่างนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง
 2. มีอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านพัก สำหรับพัฒนาเป็นศูนย์วิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศึกษาจากสื่อทางไกล สื่อวีดีทัศน์
 3. มีโรงอาหารรวมและบริการอาหารฟรีแก่นักเรียนที่อยู่ประจำ
 4. จัดสาธารณูปโภคและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านพักของนักเรียนประจำให้มีความสะดวก สบาย สะอาด สวยงาม และเพื่อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรม ร่วมกันพัฒนาตนเอง
 5. จัดครูพี่เลี้ยงคอยดูแลและพัฒนานักเรียนในระบบนักเรียนประจำ โดยครู จำนวน 1 คน รับผิดชอบนักเรียน 20-30 คน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
 6. จัดครู-อาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านอาหาร และโภชนาการคอยดูแล และช่วยเหลือการประกอบอาหารของนักเรียน

   ทำโครงการ

เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ได้ทำโครงการเกษตรเพื่อยังชีพ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านอาชีพการเกษตร โดยจัดเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้ฟรี ทุกภาคเรียน คือ

 1. นักเรียนในโครงการทุกคนต้องเขียนโครงการเกษตร ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน ในด้านการปฏิบัติจริงประกอบอาชีพ เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อการยังชีพ และโครงการเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนในโครงการทุกคน
 2. สถานศึกษาปรับปรุง จัดหาพื้นที่ทำการเกษตรและแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับการทำโครงการเกษตรเพื่อยังชีพ และโครงการเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนในโครงการทุกคน
 3. นักเรียนในโครงการรับผิดชอบร่วมกันในการประกอบอาหารเลี้ยงตนเองและเพื่อน ๆ จากผลผลิตที่เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจ ทำโครงการเกษตรที่เป็นผลจากการเรียนด้วยการปฏิบัติของนักเรียนทุกคน
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการรู้จักการจำหน่ายผลผลิต
 5. จัดครู-อาจารย์ ที่ปรึกษา โครงการเกษตรสำหรับนักเรียนเพื่อวางแผนการเรียนการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ พร้อมทั้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับการประกอบอาหารเลี้ยงชีพ และจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียน

 

ระเบียบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ว่าด้วยบ้านพักนักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต พ.ศ. 2542

…………………………………….

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีมติเห็นสมควรให้มีระเบียบบ้านพักสำหรับนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542 จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ กรมอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง พ.ศ. 2541 วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ว่าด้วยบ้านพักนักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต พ.ศ. 2542”

ข้อ 2  ในระเบียบนี้ คำว่า

“วิทยาลัยฯ”               หมายความว่า    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

“ผู้อำนวยการ”           หมายความว่า    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

“ผู้รักษาการ”             หมายความว่า    ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีตรัง

“บ้านพัก”                 หมายความว่า    ที่พักนักเรียน นักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

“ผู้ปกครองบ้านพัก”     หมายความว่า    ครู-อาจารย์ ที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ควบคุมดูแลบ้านพัก

“ครูพี่เลี้ยง”               หมายความว่า    ครู-อาจารย์ ที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลแนะนำความประพฤติ ความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

“ผู้ใหญ่บ้าน”              หมายความว่า    นักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ หัวหน้าดูแลบ้านแต่ละประเภท

“ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน”       หมายความว่า    นักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าดูแลบ้านพักแต่ละประเภท

“หัวหน้าห้องพัก”        หมายความว่า    นักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลห้องพัก

“ผู้พัก”                     หมายความว่า    นักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปการเกษตร เพื่อชีวิตและหรือนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยฯ อนุญาตให้เข้าพักตามโอกาส

“นักเรียนนักศึกษา”      หมายความว่า    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

หมวด 1
การจัดบ้านพัก

ข้อ 3  วัตถุประสงค์ในการจัดบ้านพัก

 • เพื่อสนองนโยบายโครงการปฏิรูปการเกษตรเพื่อชีวิต
 • เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่พักอาศัยในวิทยาลัยฯ มีความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน
 • เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ รู้จักปกครองตนเอง และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
 • เพื่อฝึกทักษะและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตรกรรม

ข้อ 4  บ้านพัก มี 2 ประเภท

 • บ้านพักนักเรียน นักศึกษาชาย
 • บ้านพักนักเรียน นักศึกษาหญิง

ข้อ 5  การจัดบ้านพัก ทั้ง 2 ประเภท (ตามข้อ 4) ให้แยกจากกัน มีรั้วกั้นแบ่งบริเวณชัดเจน ที่พักต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักได้ตามสมควร โดยคำนึงถึงความสวยงาม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมีบรรยากาศ วิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ปกครองบ้านพักเพื่อควบคุมดูแลทั่วไป ประเภทละ 1 คน หรือมากกว่าตามความเหมาะสม

ข้อ 6  การสั่ง เปิด-ปิด บ้านพัก  ตลอดจนการควบคุมดูแลบ้านพัก เป็นอำนาจของวิทยาลัยโดยผู้อำนวยการ หรือผู้รักษาการออกประกาศให้ผู้พักทราบก่อนกำหนดเปิด-ปิด ตามความเหมาะสม

 

หมวด 2
การเข้าอยู่ประจำบ้านพัก

ข้อ 7  หลักเกณฑ์การรับผู้พัก

 • นักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปการเกษตรเพื่อชีวิต และหรือนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยฯ อนุญาตให้พักตามโอกาส
 • การเข้าอยู่ประจำบ้านพักเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 • ผู้เข้าอยู่ประจำบ้านพัก ต้องมีใบมอบตัวจากผู้ปกครองของผู้พักเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้พักเข้าพักบ้านพักได้ ต่อเมื่อวิทยาลัยฯ ประกาศเปิดบ้านพักเท่านั้น
 • ผู้พักประสงค์จะอยู่บ้านพัก ในระหว่างปิดภาคเรียน และหรือระหว่างวิทยาลัยฯ ประกาศปิดบ้านพัก ต้องให้ผู้ปกครองบ้านพัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งความจำนงต่อวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผู้ปกครองบ้านพัก ก่อนปิดภาคเรียนหรือประกาศปิดบ้านพักไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้อ 8  หลักเกณฑ์การให้ผู้พักออกจากบ้านพัก

 • พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 • วิทยาลัยฯ ประกาศปิดบ้านพัก
 • ผู้พักต้องออกจากบ้านพักอย่างช้าภายใน 1 วัน นับจากวันกำหนด (ตามข้อ 8(1) และ 8(2)
 • ผู้พักต้องมอบกุญแจ และแจ้งรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำบ้านพักต่อผู้ปกครองบ้านพักก่อนออกจากบ้านพัก

  

หมวด 3
การควบคุมดูแลบ้านพัก

ข้อ 9  หน้าที่ผู้ปกครองบ้านพัก

 • ประสานงานกับหัวหน้าสวัสดิการพยาบาลและหอพักเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
 • ดูแลควบคุมและรับผิดชอบทั่วไปเกี่ยวกับบ้านพัก
 • ควบคุมดูแลการใช้และบำรุงทรัพย์สินของบ้านพัก
 • แนะนำว่ากล่าวตักเตือนและพิจารณาโทษผู้พัก ซึ่งปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบบ้านพัก
 • จัดทำทะเบียนผู้อยู่บ้านพัก ทะเบียนผู้เยี่ยม ทะเบียนเข้า-ออก ของผู้พักตามแบบที่วิทยาลัยฯ กำหนด
 • ร่วมกับนักเรียน นักศึกษากำหนดข้อตกลงเพื่อจัดระบบบ้านพัก ตั้งกฎเกณฑ์และจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของทางราชการ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการเรียน การสอน และความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกที่พักแก่คณะบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่ขออนุเคราะห์ที่พัก ตามที่วิทยาลัยฯ เห็นชอบ
 • พิจารณาเสนอแนะ แก้ไขระเบียบของบ้านพักตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • เสนองาน/โครงการที่ปฏิบัติตามลำดับชั้น

ข้อ 10  การขอพบหรือเยี่ยมผู้พัก

 • ผู้ขอพบหรือผู้ประสงค์เยี่ยมผู้พัก จะต้องขออนุญาตวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง
 • พบและเยี่ยมผู้พักได้เฉพาะนอกเวลาเรียนเท่านั้น และต้องก่อนเวลา 19.30 น. ยกเว้นมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ให้แจ้งผู้ปกครองบ้านพัก หรือวิทยาลัยฯ เป็นกรณีไป ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมหรือผู้ขอพบ จะพบปะสนทนากับผู้พักได้เฉพาะในสถานที่ที่วิทยาลัยฯ กำหนดไว้เท่านั้น

ข้อ 11  บ้านพักทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 4 จัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าห้องพัก ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้พักในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และควบคุมดูแลผู้พัก ตลอดทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของบ้านพัก โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ปกครองบ้านพัก

ข้อ 12  ให้วิทยาลัยฯ มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก ตามข้อ 11 ให้อยู่ในตำแหน่ง

คราวละ 1 ปีการศึกษา

หมวด 4
ข้อปฏิบัติการอยู่บ้านพัก

ข้อ 13  หน้าที่ของผู้พัก

 • ผู้พักจะต้องอยู่ในบริเวณบ้านพักชาย และบ้านพักหญิง ในบริเวณที่วิทยาลัยฯ จัดไว้ตามความเห็นชอบของผู้ปกครองบ้านพัก จะเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
 • ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ถึง 05.30 น. ของวันรุ่งขึ้น ผู้พักทั้งชายและหญิงจะต้องอยู่ในบริเวณบ้านพัก ยกเว้นวิทยาลัยฯ อนุญาตกรณีพิเศษ
 • ผู้พักที่ประสงค์จะออกนอกบริเวณบ้านพักตามระยะเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนดหรือจะไม่พักในวันเสาร์-อาทิตย์ และหรือวันหยุดราชการ ต้องขออนุญาตผู้ปกครองบ้านพักเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบการขออนุญาตออกนอกบ้านพักและกลับเข้าบ้านพักตามกำหนดในใบขออนุญาตออกนอกบริเวณบ้านพัก และกำหนดเวลาตามข้อ 13(2)
 • ผู้พักต้องดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องนอนให้สะอาดเรียบร้อยและต้องมีผ้าปูที่นอนปลอกหมอน ให้ถูกต้องและสวยงาม

ข้อ 14  ถ้าปรากฏว่าบ้านพัก วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องนอนภายในบ้านชำรุดเสียหาย   โดยเจตนา หรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้พักจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมิน

ข้อ 15  ห้ามผู้พักนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ และหุงต้มหรือปรุงอาหารในบ้านพัก ยกเว้น  เตารีดผ้า วิทยุหูฟัง

ข้อ 16  ห้ามผู้พักนำของมีค่ามาเก็บไว้ในบ้านพัก หากมีการสูญหายวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ข้อ 17  ผู้พักต้องไม่กระทำอันก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผู้อื่น

ข้อ 18  ห้ามผู้พักหรือผู้มาเยี่ยมนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด เข้ามาในบริเวณบ้านพัก หรือเก็บไว้ในบ้านพักโดยเด็ดขาด

ข้อ 19  ผู้พักต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านพัก ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ไม่ทำเสียงเอะอะจนเป็นที่รำคาญผู้อื่น เวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นเวลาทำการบ้านทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ และพักผ่อน

ข้อ 20  ผู้พักต้องเชื่อฟังผู้ปกครองบ้านพัก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าห้องพักและปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ อันชอบธรรม การขัดขืนคำสั่งถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ จะได้รับการพิจารณาโทษตามแต่กรณี

ข้อ 21  ผู้พักซึ่งเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ ให้ผู้พักหรือผู้อยู่ใกล้ชิดแจ้งต่อผู้ปกครองบ้านพัก เพื่อนำส่งโรงพยาบาล ส่วนการเจ็บป่วยธรรมดา ผู้พักควรได้รับการปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ หรือสถานที่ที่ผู้ปกครองบ้านพักจัดไว้ตามความเหมาะสม

ข้อ 22  ผู้พักที่เจ็บป่วย ด้วยโรคติดต่อร้ายแรง ให้แจ้งผู้ปกครองเพื่อรับไปพักรักษาตัวภายนอกบ้านพักชั่วคราว

ข้อ 23  ผู้พักกระทำการผิดระเบียบบ้านพัก จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วย การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2534 และระเบียบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ว่าด้วยการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2538

หมวด 5
การบริหารงาน

ข้อ 24  ให้วิทยาลัยฯ แต่งตั้งกรรมการปกครองดูแลรักษาบ้านพัก แต่ละปีการศึกษา เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือ และควบคุมดูแลความเป็นอยู่ของผู้พัก ความสะดวกสบาย ความสะอาดความเรียบร้อยทั่วไป การสร้างบรรยากาศภูมิทัศน์ และความสงบเรียบร้อยในบ้านพัก ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบริการศึกษา เป็นรองประธาน หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ ผู้ปกครองบ้านพักชายเป็นกรรมการ และเลขานุการ และผู้ปกครองบ้านพักหญิงเป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 25  ให้มีการประชุมคณะกรรมการปกครองดูแลรักษาบ้านพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี  การบันทึกการประชุม   และรายงานผลการประชุมให้วิทยาลัยฯ  ทราบทุกครั้งภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม

ข้อ 26  ให้ผู้อำนวยการ เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  2542

ลงชื่อ    ยกย่อง   พิศุทธางกูร
(นายยกย่อง  พิศุทธางกูร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart