"คุณภาพการศึกษาก้าวไกล ใส่ในการพัฒนาองค์กร"
งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
"ประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างมั่นคง"

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ด้านการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

รายงาน การประเมิน การประเมิน การประเมิน ตนเอง (SAR)

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2565

Praise & worship

Join us every Sunday at 10:00 am to praise God and worship together to come closer to Him.

Plan Your Visit

Come to the church on Sunday to pray and visit the church. Pre-book your seat for the day.

Join A Group

Find the most compelling group for you to share your experience with people and come closer to God.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart