รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีศึกษา 2563

ด้วยทางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์วิทยาลัย ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด ซึ่งสามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ เมนู IT CENTER > คู่มือ/รายงาน เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link download ต่อไปนี้ >> รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart