ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     

                    ตามที่ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา ได้แก่

                     1. ร้านฟาเตอร์บุญยิ่ง รายการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เป็นวงเงินทั้งสิ้น 623,499 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

                     2. บริษัท ปฐมโชคชัย 2637 รายการจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ จำนวน 2 หลัง เป็นวงเงินทั้งสิ้น 894,400 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart