กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในแต่ละระดับชั้น

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในแต่ละระดับชั้น

                              ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางงานทะเบียน ได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในแต่ละระดับชั้น  ให้นักเรียน/นักศึกษามาการลงทะเบียนเรียนที่วิทยา่ลัยฯ ดังตารางต่อไปนี้
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart