ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
สาขาเกษตรกรรม

 
 
งานพัสดุ วษท.ตรัง

ประกาศ วันที่ 26 กันยายน 25544

จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@g-mail.com