รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2550 วษท.ตรัง
ภาคผนวก
ข้อมูล 12/9/51
ที่มางาน,มาตรฐานฯ วษท.ตรัง
จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@gmail.com