สถิติการรับนักเรียน นักศึกษา

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
                         แผนรับ               รับไว้         รับเพิ่มได้อีก                                                     
ปวช.  อศ,กช.(เกษตรทั่วไป)              30                      0                  30
          พืชศาสตร์              60                     49                 11
          สัตวศาสตร์              30                     22                  8
          การประมง              30                     23                  7
          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ              30                      9                  21
          การบัญชี              30                     10                 20
          อาหารและโภชนาการ              30                     23                  7
ปวส.  เกษตรศาสตร์(เทียบโอน)              30                      0                  30
          ธุรกิจอาหาร(ทวิภาคี)              20                      7                  13
          เทคโนโลยีภูมิทัศน์(ทวิภาคี)              20                      7                  13
          พืชสวน              20                     10                 10
          การจัดการผลิตสัตว์              20                      4                   16
          การบัญชี              20                      7                   13
          เทคโนโลยีสำนักงาน              20                      9                   11
          เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              20                      4                   16
          เทคโนโลยีภูมิทัศน์(เทียบโอน)              30                     29                   1
ที่มา : งานทะเบียน วษท.ตรัง

จัดทำโดย
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@g-mail.com