ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

     อาศัยอำนาจตามความในมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และข้อ 13 แห่งประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกคณะกรรมการบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ดูรายละเอียด

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 64 ครั้ง

Engine by shopup.com