เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563
 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ระดับ ปวช.และ ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
   - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาการผลิตพืช เพิ่มเติม. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษา
  ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช… เพิ่มเติม ข้อมูลการสมัคร
หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน… เพิ่มเติม
บริการและสิทธิพิเศษ
   เรียนฟรี ค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอนของบุตรหลานเกษตรกร โดยรัฐจัดให้เรียนฟรี
   อยู่ประจำ มีบ้านให้พักนักเรียน นักศึกษา อยู่ตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรในระบบ
   ทำโครงการ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านอาชีพการเกษตร โดยจัดเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้ฟรี ทุกภาคเรียน… เพิ่มเติม


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา งานรับสมัครเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
โทรศัพท์ : 075-248-152 … เพิ่มเติม


 ช่องทางการรับสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มและสมัครเรียนได้ที่.. เพิ่มเติม

 

           
                                                                                                                 สาขาวิชา วษท.ตรัง
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม


ใส่ HTML ที่ต้องการตรงนี้
ใส่ HTML ที่ต้องการตรงนี้
ใส่ HTML ที่ต้องการตรงนี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

Engine by shopup.com